Terma & Syarat

Selamat datang ke laman web kami. Laman web ini dimiliki oleh Delfi Marketing Sdn Bhd yang ibu pejabatnya berada di Tingkat 6, Blok A, Sky Park One City, Jalan USJ 25/1, 47650 Subang Jaya, Selangor, Malaysia. Jika anda terus melayari dan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan terma dan syarat yang terkandung di sini (“Laman Web”). Sebarang penggunaan yang tidak wajar atau tidak dibenarkan ke atas Laman Web adalah dilarang sama sekali.

Istilah "Delfi Marketing" atau "kami" merujuk kepada Delfi Marketing Sdn Bhd dan istilah "anda" atau "anda" merujuk kepada pengguna atau penonton laman web Delfi Marketing.

Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat yang terkandung di sini, sila berhenti menggunakan Laman Web dan keluar dengan serta-merta.

1. Perubahan
Delfi Marketing berhak pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara Delfi Marketing, untuk menukar, mengubah suai, menambah atau mengalih keluar mana-mana terma dan syarat yang terkandung di sini tanpa notis. Penggunaan Laman Web anda yang berterusan menunjukkan penerimaan anda terhadap perubahan atau pengubahsuaian tersebut.

2. Pautan Ke Laman Web Lain
Pautan ke laman web lain yang disediakan di Laman Web adalah semata-mata untuk kemudahan anda dan tidak menunjukkan atau menandakan sebarang pengesahan, persatuan, kelulusan atau waranti oleh Delfi Marketing. Delfi Marketing tidak mengawal dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan laman web tersebut dan tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kecederaan atau kerosakan walau apa pun yang timbul daripadanya. Anda hendaklah mengakses dan melihat mana-mana laman web yang dipautkan atas risiko anda sendiri.

3. Harta Intelek
Melainkan dinyatakan sebaliknya, Kandungan yang terkandung di Laman Web dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan dan/atau hak harta intelek yang lain. Laman web ini bertujuan untuk kegunaan peribadi, ilustrasi dan maklumat sahaja. Tiada Kandungan boleh disalin, diterbitkan semula, diterbitkan, dimuat naik, disiarkan, dihantar atau diedarkan dalam apa jua cara tanpa kebenaran bertulis daripada Delfi Marketing. Sebarang penggunaan tanpa kebenaran Laman Web termasuk tetapi tidak terhad kepada mana-mana internet, intranet, web atau tapak lain atau persekitaran komputer adalah dilarang sama sekali.

Tanda dagangan, logo, watak dan tanda perkhidmatan yang dipaparkan di Laman Web (sama ada berdaftar atau tidak berdaftar) adalah milik Delf Marketing dan tidak boleh digunakan atau diubah suai dalam apa jua cara. Tiada apa-apa yang terkandung dalam Laman Web harus ditafsirkan sebagai pemberian sebarang lesen atau hak untuk menggunakan hak harta intelek tersebut. Sebarang penggunaan yang tidak wajar atau tidak dibenarkan bagi mana-mana bahagian Laman Web adalah dilarang sama sekali. Delfi Marketing berhak untuk membawa sebarang tindakan yang timbul daripada penggunaan Laman Web yang tidak wajar atau tidak dibenarkan, termasuk sebarang tindakan untuk pelanggaran tanda dagangan Delfi Marketing dan hak harta intelek yang lain.

4. Dasar Privasi
Semua maklumat peribadi yang diberikan kepada Delfi Marketing hendaklah dikumpul, digunakan, dilindungi dan diproses mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Malaysia. Untuk butiran lanjut tentang cara kami mengumpul, menggunakan, melindungi dan memproses maklumat peribadi anda, sila rujuk Dasar Privasi kami.

5. Had Liabiliti
Walau apa pun, Delfi Marketing atau mana-mana wakil, pegawai, pengarah, pekerja atau pihak Delfi Marketing yang terlibat dalam mencipta, menghasilkan atau menghantar laman web tidak akan dipertanggungjawabkan untuk sebarang kerugian, kecederaan langsung, tidak langsung, punitif, khas, sampingan, berbangkit atau tidak langsung. atau kerosakan (termasuk, tanpa had, kehilangan keuntungan) yang timbul daripada atau berkaitan dengan akses anda kepada, atau penggunaan Laman Web dan/atau Kandungan.

6. Bidang kuasa
Terma dan syarat yang terkandung di sini dan penggunaan Laman Web akan dikawal oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia dan anda hendaklah menyerahkan kepada bidang kuasa mahkamah Malaysia dalam semua perkara yang timbul daripada atau berkaitan dengan terma tersebut dan syarat dan penggunaan Laman Web.

7. Penafian
Delfi Marketing berusaha untuk memastikan bahawa Kandungan dan Laman Web adalah tepat dan boleh dipercayai. Walau bagaimanapun Delfi Marketing tidak menjamin atau menjamin ketepatan kebolehpercayaan Kandungan dan Laman Web termasuk tetapi tidak terhad kepada maklumat dan bahan disebabkan oleh berlakunya sebarang ketidaktepatan atau prestasi, kesempurnaan, kesesuaian, garis masa atau kesilapan. Sebarang pergantungan pada Kandungan dan/atau Laman Web termasuk penggunaan sebarang maklumat dan bahan di Laman Web adalah atas risiko anda sendiri. Delfi Marketing tidak membuat sebarang representasi atau waranti mengenai Laman Web dan Kandungan. Menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk memastikan bahawa sebarang maklumat, bahan yang tersedia melalui laman web memenuhi keperluan khusus anda. Segala-galanya di tapak web disediakan kepada anda "seadanya" tanpa sebarang jenis jaminan (ternyata atau tersirat). Delfi Marketing tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan, kehilangan keuntungan, kecederaan, simpanan/ muhibah akibat daripada penggunaan anda atau ketidakupayaan untuk menggunakan maklumat yang diberikan daripada laman web.